KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ

“QUICK CHINA - ALGA TURİZM GIDA TİCARET A.Ş.” olarak yukarıda anılan kanun çerçevesinde veri sorumlusu sıfatımız bulunduğunu, iş bu aydınlatma metni ile kanun çerçevesinde müşterilerimiz ile olan iletişimlerimizde karşılıklı hak ve sorumluluklarımız hakkında sizleri bilgilendirmekteyiz.


1-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ NEDENLER

Şirketimiz merkez veya şubelerinden, mal veya hizmet satın almanız, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz, kaydolmanız  veya bir başka surette ticari, mesleki veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyadı ) başta olmak üzere, iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri), şirketimiz faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, görsel ve işitsel verileriniz, beğenileriniz, yorumlarınız şirketimiz tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Md.5/1 ve 2, Madde 11- Madde 11 Ve Madde 12 bendlerinde sayılan hukuka uygunluk koşullarında, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve zorunlu meşru menfaatler kapsamında şirket bünyemizde kayıt altına alınmaktadır.

Yukarıda belirtilen kişisel bilgileriniz, şirketimiz tarafından QUICK CHINA - ALGA TURİZM GIDA TİCARET A.Ş. markası altında sunulan ürün ve hizmetlerimizden daha iyi yararlanabilmeniz, satın aldığınız, ilgilendiğiniz ürünler ve ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari, mali, hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi, ürün tanıtımı, promosyon dönemlerinin bildirimi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda açık rızanız ile işlenebilecektir.


2-VERİLERİN PAYLAŞIMI VE AKTARIMI

Mağazalarımız, web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız üzerinden ve/veya doğrudan sizlerden açık rızanız ile alınan verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için şirket bünyesi içindeki ilgili departmanlar (satış, muhasebe), faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar (dağıtım şirketi ve mobil iletişim vb) ile paylaşabilecektir.


3-KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HÂLE GETİRİLMESİ

6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veyahut söz konusu kaydın yasalarca öngörülen saklama süresinin bitmesi durumunda kişisel verileriniz resen veya ilgilisinin talebi üzerine tarafımızdan yasal mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde silinip, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir.


4-KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde sıralanan haklar şöyledir; kişiler, kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun usuller ile veri sorumlusuna başvurarak kendileri ile ilgili,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 6698 Sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Düzeltme, silme, yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Saygılarımızla.
QUICK CHINA - ALGA TURİZM GIDA TİCARET A.Ş.
(Veri Sorumlusu )